โครงงานการศึกษาสารสกัดจากหนามแท่งและน้ำซาวข้าวเพื่อผลิตน้ำยาป้ายคราบสกปรกทดแทนน้ำยาที่ผลิตจากสารเคมี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญจิรา ห่อหุ้มดี, ชนาภา สุติบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุไรรัตน์ จันทไทย, เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากน้ำซาวข้าวเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นได้จากการแช่ข้าวเป็นประจำแต่มักทิ้งเพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์แล้ว จะดีกว่าไหมหากเรานำน้ำซาวข้าวมาพัฒนาผสมผสานกับภูมิปัญญาของการใช้หนามแท่งทำความสะอาดคราบสกปรกเพื่อใช้แทนการใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกขาวที่ประกอบไปด้วยสารเคมี