การศึกษาการจับของโพรบบนแผ่นคิวซีเอ็มที่เหมาะต่อการนำไปใช้ซ้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรอธิษฐาน ลิ้มพงษา, ปภาเดช วิชชาพิณ, ภาสสิริ สลางสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สนอง สุขแสวง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการจับของโพรบบนแผ่น QCM ที่เหมาะต่อการนำไปใช้ซ้ำ เนื่องจากทางการแพทย์มีการใช้โพรบมาประยุกต์ใช้ในการตรวจหาเชื้อก่อโรค ในเวลาต่อมาต่อมีงานวิจัยนำไปใช้ร่วมกับ Quartz Crystal Microbalance หรือ QCM ทำให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น แต่ 1 แผ่นของ QCM มีมูลค่าสูงจึงไม่คุ้มทุนในการนำมาใช้งานกับโพรบ ทางผู้พัฒนาใช้โพรบที่ออกแบบไว้จำเพาะกับเชื้อ SAR-CoV-2 โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยออกแบบโพรบ และทำการทดลองจับกับเชื้อ วัดค่าที่ได้ จากนั้นนำไปล้าง ทำซ้ำ15รอบ