การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากเปลือกผลไม้ตระกูลส้มในการป้องกันการยึดเกาะของเชื้อ Escherichia coli บนพื้นผิวกระเบื้อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลภรณ์ สายลาม, รัชภูมิ ขาวสอาด, ณัฐณิชา ศิรสิทธิกาญจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณากร จิตตางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาว มะกรูดและส้มโอ แล้วนำไปเจือจางให้มีความเข้มข้นลดลงโดยมีอัตราส่วนสารสกัด:น้ำ คือ 3:1 , 2:1 , 1:1 , 1 : 2 และ 1 :3 จากนั้นนำมาตรวจสอบการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli โดยนำเชื้อEscherichia coliที่เพาะแล้วมาละลายในน้ำแล้วนำไปกระจายบนพื้นผิวกระเบื้องขรุขระที่ฉาบด้วยน้ำมันหอมระเหยของเปลือกผลไม้ทั้งสามในความเข้มข้นต่างๆ ฉาบด้วยไลโซลผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั่วไป และกระเบื้องที่ไม่ฉาบสาร จากนั้นswap เชื้อบนกระเบื้องมาเพาะเลี้ยงและตรวจนับจำนวนโคโลนี เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารในการป้องกันการยึดเกาะ