การพัฒนาอิฐคอนกรีตมวลเบาโดยใช้กากปาล์มและใบหญ้าแฝกเป็นส่วนผสม เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทรินีย์ รวมธรรม, รฐา รักษ์ชุมชน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันวัสดุธรรมชาติที่นำมาผลิตปูนซีเมนต์มีปริมาณลดลงและแนวโน้มของราคาปูนซีเมนต์มีราคาสูงขึ้นในขณะที่วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมีเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาวัสดุใหม่ๆโดยการใช้วัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรมาเป็นส่วนผสมในการทำอิฐมวลเบาและได้ทำการศึกษาพบว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) มีคุณสมบัติทนต่อสภาพความเป็นกรด-ด่าง ทนต่อแสง และความร้อน นิยมใช้เป็นสารเคลือบผลิตภัณฑ์ เพื่อลดการทะลุผ่านของแสง ด้วยเหตุนี้ทางผู้ทำโครงงานจึงได้สนใจที่จะทำอิฐมวลเบาจากใบหญ้าแฝกและกากปาล์มในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของอิฐมวลเบาจากใบหญ้าแฝกและกากปาล์มกับอิฐมวลเบาที่ขายตามท้องตลาดในด้านคุณภาพเชิงกล เช่น กำลังอัด การรับน้ำหนัก และการดูดซึมน้ำ และเพื่อศึกษาการป้องกันความร้อนและแสงแดดของอิฐมวลเบาที่เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์