การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต การเพิ่มปริมาณเมือกและปริมาณโปรตีนในเมือกของหอยทากนวลเพื่อการประยุกต์ใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภาวรินทร์ สมใจ, ธนพงศ์ สุรางค์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์, จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันหอยทากนวลมีการนำมาเลี้ยงอย่างแพร่หลายทั้งในการผลิตเครื่องสำอางเนื่องจากเมือกมีคุณภาพสูง ซึ่งอุตสาหกรรมเครื่องสำอางมีอัตราการเจริญเติบโต10% ต่อปีและนำมาบริโภคเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญของชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้อาหารของหอยยังคงเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเลี้ยงหอย ประเทศไทยนั้นนับว่าเป็นชีวนิเวศป่าฝนเขตร้อนจึงทำให้มีความหลากชนิดของพืชพรรณที่เป็นอาหารของหอยทานวล อีกทั้งยังมีอาหารสัตว์หลากหลายชนิด ซึ่งทั้งนี้จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและตลอดจนใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างยั่งยืน