การหาอัตราส่วนของพื้นที่รูป n เหลี่ยมด้านเท่า ต่อ พื้นที่รูปกลีบดอกไม้ n กลีบ แนบในรูป n เหลี่ยมด้านเท่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิกร ทุมพร, นิธิพัฒน์ สุวนิช, ภัทรชนม์ พรมคำซาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิเชียร เฟื่องฟ้า, เพ็ญนภา วิสะมิตะนันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ถ้าให้ r คือระยะที่ได้จากการวัดระยะทางจากมุมใดมุมหนึ่งของรูป n เหลี่ยมถึงจุดศูนย์กลางของรูปนั้น ดังนั้นจึงสามารถหาอัตราส่วนของพื้นที่รูป n เหลี่ยมด้านเท่า ต่อ พื้นที่กลีบดอกไม้ภายในรูป n เหลี่ยมด้านเท่า โดยใช้วงกลมล้อมรอบรูป n เหลี่ยม ที่มี r เป็นรัศมีช่วยในการคำนวณ

จากผลการศึกษา สรุปได้ว่า เราสามารถหาอัตราส่วนของพื้นที่ของรูป n เหลี่ยมด้านเท่า ต่อ พื้นที่กลีบดอกไม้ n กลีบ ภายในรูป n เหลี่ยมด้านเท่าได้ โดยใช้สูตรอย่างง่ายที่คิดขึ้น