การออกแบบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อเทียมแบบนิวเมติกส์แบบใหม่สำหรับการเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อเทียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วุทธ เบ็ญฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นที ทองดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงานเรื่อง การออกแบบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อเทียมแบบนิวเมติกส์แบบใหม่สำหรับการเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อเทียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อออกแบบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อเทียมแบบนิวเมติกส์แบบใหม่ 2)เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อเทียมรูปแบบต่างๆ

วิธีการดำเนินการเริ่มจากการออกแบบกล้ามเนื้อแบบนิวเมติกส์แบบใหม่ แล้วทำการขึ้นรูปชิ้นงานกล้ามเนื้อเทียมทั้งแบบที่มีอยู่แล้ว และแบบที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ จากนั้นทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชิ้นงานกล้ามเนื้อเทียมที่ขึ้นรูปมา โดยเปรียบเทียบอัตราการยืด-หดตัวของกล้ามเนื้อ และความสามรถในการยกสิ่งของของชิ้นงาน