การตรวจจับความเครียดของพืชโดยใช้ Raspberry Pi ร่วมกับการจำแนกด้วยขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นวพล แสงศิริ, ศรณ์ โชติธนานุรักษ์, พีรภัทร คำนึงสิทธิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เลาขวัญ งามประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เกี่ยวกับการตรวจวัดความเครียดในพืโดยใช้กล้องNoIR(กล้องที่ไม่มี Infrared Filter (IR Filter) เหมือนกับกล้องทั่วไป การไม่มี IR Filter ทำให้กล้องมีความสามารถรับค่าคลื่นแสงความถี่ต่ำกว่าแสงที่ตามองเห็น (Invisible Light) ในช่วง NIR ได้) และจำแนกพืชที่มีความเครียดกับไม่มีความครียดด้วยภาพจากกล้องNoIR