การสกัดกลูตาเมตจากกากมะเขือเทศเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปก้อนสำเร็จรูป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรดา คงสมแสวง, จุฑามาศ คำน้อย, ชฎาพร บุญส่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธีรา วัฒนกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กากมะเขือเทศเป็นของเหลือใช้จากกระบวนการอุตสาหกรรม และยังไม่มีการนำมาใช้ประโยขน์อย่างแพร่หลาย จากการศึกษาพบว่า ในมะเขือเทศมีปริมาณกลูตาเมต 246 มิลลิกรัมต่อมะเขือเทศ 100 กรัม จึงได้มีการศึกษาการสกัดกลูตาเมตจากกากมะเขือเทศเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปก้อนสำเร็จรูป ในการทำโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของกรดกลูตามิก ,ศึกษาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ซุปก้อนสำเร็จรูปจากกากมะเขือเทศ และศึกษาการขึ้นรูปอัดเป็นก้อนของผลิตภัณฑ์ซุปก้อนสำเร็จรูปจากกากมะเขือเทศ 4) เพื่อตรวจวัดค่าคุณภาพและการยอมรับของผู้บริโภค การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ การสกัด กลูตาเมตจากกากมะเขือเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปก้อนสำเร็จรูปจากกากมะเขือเทศ ซึ่งขั้นตอนการสกัด กลูตาเมตจากกากมะเขือเทศ ได้แก่ การเตรียมกากมะเขือเทศ, การกระจายอนุภาคของกากมะเขือเทศ, การสกัดโปรตีนด้วยเอนไซม์ปาเปน และนำไปวิเคราะห์กรดอะมิโนอิสระ ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปก้อนสำเร็จรูปจากกากมะเขือเทศ ได้แก่ การเตรียมวัตถุดิบ, ศึกษาสูตรที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์, ศึกษาปริมาณของสารยึดเกาะที่เหมาะสมในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์, ศึกษาคุณภาพด้านกายภาพ เคมี และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ และศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ซุปก้อนสำเร็จรูปจากกากมะเขือเทศ