การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพการปลดปล่อยสารสกัด Anonaine ที่ถูกบรรจุอยู่ภายในเม็ดบีดส์อัลจิเนต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณฑารีย์ แก้ววิเชียร, ชยพล แก้วสกุล, บุญญิสา เพ็ชรเก่า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษามีงานวิจัยระบุว่าภายในเมล็ดน้อยหน่ามีสาร Anonaine ซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ำยุงลาย อีกทั้งเมล็ดน้อยหน่ายังเป็นขยะเหลือทิ้งอีกด้วย คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะสกัดสาร Anonaine จากเมล็ดน้อยหน่าเพื่อนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ ฆ่าลูกน้ำยุงลาย และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดน้อยหน่า และจะนำสารสกัดที่ได้ไปทำการบรรจุอยู่ภายในเม็ดบีดส์อัลจิเนตเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน แต่เนื่องจากโครงสร้างของอัลจิเนตมีการ cross-linked กันจึงทำให้คณะผู้จัดทำสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปลดปล่อยสารของเม็ดบีดส์อัลจิเนตอีกด้วย