การตรวจวัดปริมาณซิเตรตในปัสสาวะด้วยเซนเซอร์กระดาษเชิงสีเพื่อการบ่งชี้โอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แพรฟ้า สุธีวีระขจร, ณัฐนรี วงศ์สืบสันตติ, ณัฐณิชา ชนานำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติภูมิ รอดพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในปัจจุบันยังไม่สามารถคัดกรองผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกๆได้ เนื่องจากอาการที่ไม่รุนแรงของโรค จากการสืบค้นส่วนประกอบของปัสสาวะอย่างละเอียดพบว่า ปริมาณซิเตรตในปัสสาวะจะลดลงเมื่อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก คือจะลดลงจาก 9.5 จนอาจต่ำถึง 2.4 mM ผู้พัฒนาโครงงานจึงได้นำเสนอวิธีการตรวจคัดกรองใหม่ซึ่งใช้จุดเด่นของโครเมียมซึ่งเป็นโลหะทรานซิชันที่จะเปลี่ยนสีเมื่อสร้างสารประกอบเชิงซ้อนโดยซิเตรตในปัสสาวะเป็นลิแกน และเมื่อทดสอบด้วยความเข้มข้นของซิเตรตที่ต่างกันจะปรากฏสีที่แตกต่างกัน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.วิเคราะห์เบื้องต้นการเกิดสีของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Cr(NO3)3 และ Citrate

2.ศึกษาการเกิดสีของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Cr(NO3)3 และ Citrate ในปัสสาวะเทียม ในช่วงความเข้มข้นจริงของ Citrate ในปัสสาวะ และเพื่อศึกษาผลของ interferences

3.การเตรียมเซ็นเซอร์กระดาษเชิงสีเพื่อทดสอบปริมาณของซิเตรตในปัสสาวะเทียม

ผลการศึกษา พบว่าสีของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Cr(NO3)3 และ Citrate เปลี่ยนแปลงชัดเจนในช่วง 2 mM – 9 mM ซึ่งและครอบคลุมช่วงของการเปลี่ยนแปลงปริมาณของซิเตรตในปัสสาวะจริง โครงงานนี้จึงสามารถสร้างชุดทดสอบกระดาษเชิงสีอย่างง่ายที่นำไปพัฒนาสู่ การตรวจวัดปริมาณซิเตรตในปัสสาวะเพื่อการบ่งชี้โอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้