โครงงานเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารเร่งการเจริญเติบโตของรากพืชจากสารเคมีและวัตถุดิบในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรพล ปะดุกา, พศิน เขมวุฒิพงษ์, วิรดา ปะดุกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรพิชญ์ แสงเสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในท้องถิ่นของพวกเรามีเกษตรกรจำนวนมากที่ทำเกษตรกรรมปลูกพืช และเกษตรกรรุ่นใหม่ก็มีการใช้สารเคมีในการเร่งการเจริญเติบโตของรากพืชทำให้เกิดมลภาวะทางดิน, มลภาวะทางน้ำและมลภาวะทางอากาศ ในขณะที่เกษตรกรรุ่นพ่อรุ่นแม่มีการผลิตสารเร่งการเจริญเติบโตของรากพืชขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน พวกเราอยากที่จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชกับสารเร่งการเจริญเติบโตของรากพืชที่ผลิตขึ้นเองจากวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อลดการใช้สารเคมีในการเร่งการเจริญเติบโตของรากพืชในท้องถิ่น และเพื่อที่จะสามารถต่อยอดทำสารเร่งการเจริญเติบโตของรากพืชที่ทำมาจากวัตถุดิบในท้องถิ่น