การพัฒนาไมโครและนาโนแคปซูลกักเก็บสารแคปไซซิน(capsaicin) จากพริกขี้หนู เพื่อประยุกต์ใช้ในสเปรย์นาโนอิมัลชันบรรเทาอาการ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิญญาพัชญ์ หันธนู, ชลณนาท ชุลบุตร, ชนาธาร คงเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในเตรียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสแคปซูลกักเก็บสารแคปไซซินจากพริกขี้หนูเพื่อเป็นแรวทางในการพัฒนาสเปรย์นาโนอิมัลชันบรรเทาอาการปวด พบว่า ปริมาณสารแคปไซซินที่ได้ในสารสกัดพริกขี้หนู โดยมีค่าเฉลี่ย Absorbance อยู่ที่ 0.333 พบว่าในสารสกัดพริกขี้หนู 1 มิลลิลิตร จะมีปริมาณแคปไซซินอยู่ 0.696 มิลลิกรัม ในการเตรียมหยดพอลิเมอร์แคปซูลด้วยเทคนิคโฮโมจิไนเซชัน ในระบบน้ำในน้ำมันในน้ำ และน้ำในน้ำมัน พบว่าอิมัลัชนไม่มีความเสถียรทางคอลลอยด์ในระบบน้ำในน้ำมันในน้ำ แคปซูลที่ได้มีขนาดในระดับนาโนเมตร มีการกระจายตัวของอนุภาคที่ค่อนข้างแคบ และมีการเกาะตัวกันของอนุภาคพอลิเมอร์แคปซูล มีลักษณะแคปซูลเป็นทรงกลม ในขณะที่อิมัลชันในระบบน้ำมันในน้ำ แคปซูลที่ได้อยู่ในระดับไมโครเมตรเช่นเดียวกัน แต่มีการกระจายตัวของอนุภาคที่ค่อนข้างกว้าง และมีการเกาะตัวกันของพอลิเมอร์ที่ค่อนข้างน้อย และมีลักษณะแคปซูลเป็นทรงกลม ซึ่งพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมคือ 1:2 ที่ทำให้เปอร์เซ็นการกักเก็บสารสำคัญดีที่สุดในแคปซูลระดับไมโครเมตร และการเตรียมหยดพอลิเมอร์แคปซูลในระดับนาโนเมตรด้วยเทคนิคการระเหยตัวทำละลายในระบบน้ำมันในน้ำด้วยเทคนิคอัลตร้าโซนิเคชัน ขนาดของแคปซูลที่ได้มีขนาดเฉลี่ย 3,330 นาโนเมตร ซึ่งมีการกระจายตัวของอนุภาคที่ค่อนข้างกว้าง โดยมีประสิทธิภาพการกักเก็บอยู่ที่ 0.036% หลังจากระเหยพอลิเมอร์แคปซูลที่ได้มีการรวมตัวของอนุภาค ในกรณีของการเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลด้วยเทคนิคแบบกลับวัฏภาค ขนาดของพอลิเมอร์แคปซูลมีขนาดใหญ่กว่าในระดับนาโนเมตร และมีประสิทธิภาพการกักเก็บต่ำกว่าพอลิเมอร์แคปซูลที่เตรียมด้วยเทคนิคอัลตร้าโซนิเคชัน