การยับยั้งการเจริญเติบโตของกาฝากด้วยสารแทนนิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยธิดา รัตนะทรัพย์, พัชราภา เหมบุรุษ, กชพร ภู่เพียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันคนส่วนมากมักพบปัญหาเกี่ยวกับกาฝากขึ้นบนต้นไม้ จึงเกิดแนวคิดหาวิธีการกำจัดกาฝากโดยการใช้สารเคมี ซึ่งสารเคมีที่ใช้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ใช้และคนรอบข้างได้ จากสภาพปัญหาต่อเนื่องที่เกิดจากการใช้สารเคมี เราจึงควรหันมาให้ความสนใจในการกำจัดกาฝากและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็นมิตรกับตัวเราด้วย เช่น หาพืชที่มีสารในการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชได้บ้าง จากการค้นคว้าข้อมูลทำให้เราพบว่ามีพืชหลายชนิดที่มีสารในการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชได้โดยการนำสารสกัดจากใบสาบเสือ เปลือกกล้วยหอมและใบมะขามซึ่งในพืชทั้ง 3 ชนิดนี้มีสารที่ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชหรือกาฝากได้ คือ สารแทนนิน

ด้วยเหตุนี้การประยุกต์ใช้สารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชที่มีสารที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช จึงเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะแนะนำที่จะหาพืชที่มีคุณสมบัติดังกล่าวที่หาง่ายและพบมากในชีวิตประจำวันมาใช้ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช