การพัฒนาไบโอพลาสติกจากเปลือกมะพร้าวร่วมกับสารสกัดหยาบจากชาเขียวเพื่อลดการออกซิเดชันในผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร พัฒนาชวนชม, ภัทรพล สืบกระแสร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาสกัดเซลลูโลสจากเปลือกมะพร้าวอ่อนพบว่า ร้อยละของผลิตภัณฑ์เซลลูโลสเฉลี่ยที่ได้จากการสกัดเซลลูโลสจากกาบมะพร้าวคือร้อยละ 18.58 โดยเซลลูโลสที่ได้มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาวเหลืองนวล ศึกษาการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสพบว่าการสังเคราะห์ซีเอ็มซีจากกาบมะพร้าว มีร้อยละของผลผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับน้ำหนักเซลลูโลสเริ่มต้นเฉลี่ยร้อยละ 132.44 ศึกษาการหาอัตราส่วนระหว่างฟิล์มซีเอ็มซีและสารเติมแต่งกลีเซอรอลเพื่อความยืดหยุ่นของฟิล์มพบว่า อัตราส่วนที่ดีที่สุดคือ CMC(c)5G โดยใช้กลีเซอรอลปริมาตร 1 มิลลิลิตรโดยฟิล์มที่ได้จาก CMC(c)5G มีลักษณะฟิล์มเนื้อใสปนเหลืองความยืดหยุ่นดี และมีความคงตัวที่ดีที่สุด ศึกษาการเตรียมฟิล์มซีเอ็มซีจากกาบมะพร้าวผสมกลีเซอรอล5%และความเข้มข้นของสารสกัดหยาบชาเขียวที่ 0.1 0.2 0.3 และ 0.5% ซึ่งลักษณะของแผ่นฟิล์มจะมีความเขียวเพิ่มมากขึ้นและมีตะกอนของชาเขียวเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของสารสกัดหยาบชาเขียวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น CMC(c)0.1GTจึงเป็นฟิล์มที่มีความเขียวน้อยที่สุดและมีตะกอนน้อยที่สุด ในขณะที่ CMC(c)0.5GT มีความเขียวมากที่สุดและตะกอนเยอะมากที่สุด ศึกษาประสิทธิภาพของฟิล์มซีเอ็มซีผสมสารสกัดชาเขียวเพื่อลดการออกซิเดชันในผลไม้ โดยมีการบันทึกผลทุก10นาทีเป็นเวลา 2ชั่วโมง พบว่าแอปเปิ้ลที่ห่อด้วย CMC(c)0.5GT มีความดำน้อยที่สุด รองลงมาคือ CMC(c)0.3GT CMC(c)0.2GT CMC(c)0.1GT ตามลำดับ และแอปเปิ้ลที่ห่อด้วยฟิล์มซีเอ็มซีมีความดำน้อยกว่าแอปเปิ้ลที่ไม่ห่อฟิล์มทุกความเข้มข้น ดังนั้นไบโอพลาสติกจากเปลือกมะพร้าวผสมสารสกัดหยาบจากชาเขียวความเข้มข้นร้อยละ0.5 สามารถลดการออกซิเดชันในผลไม้ได้ดีที่สุด