การออกแบบและพัฒนากระถางต้นไม้เลียนแบบโครงสร้างช่อดอกต้นกระทือพิลาส เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดินันท์ ปฏิภาณญาณกิตติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้เป็นการแก้ปัญหาการสูญเสียทรัพยากรน้ำที่เกินความจำเป็นจากการรดน้ำต้นไอริสดอกเหลืองซึ่งเป็นต้นไม้ที่ต้องการดินชุ่มชื้นตลอดเวลา เมื่อดินแห้งเกินไปนั้นก็จะเกิดอาการใบไหม้ ทำให้จำเป็นต้องรดน้ำบ่อยขึ้น โดยผู้วิจัยนั้นจึงมีความคิดที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินโดยการใช้หลักการควบแน่นความชื้นในอากาศ โดยรูปทรงกระถางที่มีขายตามท้องตลาดนั้นก็ยังมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำที่ได้จากการควบแน่นได้ไม่ดีพอ ในขณะนั้นผู้วิจัยก็ได้สังเกตเห็นโครงสร้างของช่อดอกต้นกระทือพิลาสซึ่งมีรูปทรงกระบอก และมีใบประดับเรียงกันเป็นชั้น ๆ อย่างเป็นระเบียบ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำที่ดี อีกทั้งยังมีพื้นผิวสัมผัสที่เยอะ ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะนำโครงสร้างของช่อดอกต้นกระทือพิลาสร่วมกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาเป็นแนวทางในการพัฒนากระถางควบแน่นความชื้นสำหรับปลูกต้นไอริสดอกเหลือง เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกต้นไอริสดอกเหลือง และต้องการที่จะใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า