การออกแบบและพัฒนาที่รองแก้วที่สามารถกักเก็บน้ำด้วยหลักการทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่รองแก้วปลูกต้นไม้สำหรับส่งเสริมจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นพรัตน์ โอวาทจรูญจิตต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย, ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ร้านขายน้ำดื่มหรือผลิตภัณฑ์กาแฟส่วนใหญ่จะตกแต่งร้านด้วยต้นไม้ และทุกครั้งที่จำหน่ายเครื่องดื่ม พนักงานจะพันกระดาษทิชชูรอบแก้วเพื่อป้องกันหยดน้ำรอบแก้ว ทางกลุ่มผู้จัดทำเห็นประโยชน์ของน้ำเหล่านี้ จึงได้ประดิษฐ์นวัตกรรมที่รองแก้วที่ปลูกต้นไม้ได้ โดยใช้หยดน้ำรอบแก้วรดต้นไม้ แล้วได้ทำการทดลองหาปริมาณหยดน้ำรอบแก้วน้ำเย็นที่วางทิ้งไว้จนอุณหภูมิภายในเท่ากับอุณหภูมิห้อง เพื่อนำข้อมูลไปออกแบบขนาดนวัตกรรม จากนั้นศึกษาการเจริญเติบโตของต้นไม้ขนาดเล็กที่ปลูกในนวัตกรรม แล้วนำไปทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการในร้านกาแฟอเมซอน จากการทดลองใช้ พบว่าต้นไม้สามารถเจริญเติบโตในนวัตกรรมได้ ไม่แตกต่างจากการปลูกในกระถาง โดยใช้น้ำจากหยดน้ำรอบแก้วทั้งหมด 3 แก้วต่อวัน และระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการในร้านอเมซอนคะแนนเต็มในทุก ๆ ด้าน นั่นแสดงว่านวัตกรรมนี้มีความเป็นไปได้ต่อการปลูกจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ และเป็นนวัตกรรมที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ในการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์