การออกแบบระบบระบุตำแหน่งของผู้สูงอายุขณะล้มภายในอาคาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรณ์สิริ พัฒนประสิทธิ์ชัย, ธัมมิกา เพ็งรัตนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน ปัญหาการล้มในผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุเกิดความพิการและเสียชีวิต โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความพิการและเสียชีวิตคือผู้สูงอายุที่ล้มไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ผู้สูงอายุบางรายที่ล้มไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เนื่องจากผลกระทบที่ได้รับจากการล้มหรือผู้ดูแลไม่สามารถรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้้น ทำให้การช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างล่าช้า ส่งผลให้อัตราการเกิดความพิการและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบระบบระบุตำแหน่งของผู้สูงอายุขณะล้มภายในอาคาร สำหรับการแจ้งเตือนและระบุตำแหน่งของผู้สูงอายุให้ผู้ดูแลทราบเมื่อผู้สูงอายุล้ม เพื่อลดเวลาในการเข้าให้การช่วยเหลือและลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตและการพิการ

โครงงานนี้ผู้จัดทำจะใช้ NodeMCU ในการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับการล้มและเสาสัญญาณระบุตำแหน่งและใช้วิธี RSSI (Received Signal Strength Indicator) ในการระบุตำแหน่งของผู้ใช้งานอุปกรณ์ภายในอาคารและแจ้งเตือนผ่าน Web server ให้ผู้ดูแลทราบตำแหน่งและเวลาขณะเกิดการล้ม