วัสดุกันกระแทกจากเส้นใยเห็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจมาศ คล้ายทอง, ปัณณรัตน์ สิริจุติกุล, ปัณฑิตา ธีรวโรดม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐนันท์ บุญเสมอ, จิราภรณ์ บุตรราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันประเทศไทยของเรามีการนำโฟมมาใช้เป็นวัสดุกันกระแทกเป็นจำนวนมาก ซึ่งโฟมไม่มีการย่อยสลายและหากนำไปเผาจะทำให้เกิดเป็นมลภาวะ ซึ่งโฟมยังทำให้เกิดปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ และรวมถึงภาวะโลกร้อนอีกด้วย ทางผู้จัดทำจึงได้หาวัสดุในธรรมชาติที่สามารถใช้แทนโฟมได้ จาการศึกษาพบว่าเส้นใยจากเห็ดขอนขาวมีความเหนียวและมีความยืดหยุ่น สามารถนำมาแปรรูปเป็นวัสดุกันกระแทกแทนโฟมได้ และผลจากการทดลองพบว่าวัสดุกันกระแทกจากเส้นใยเห็ดนั้นสามารถนำมาทำเป็นวัสดุกันกระแทกได้