วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เสริมศิริ กิตติวีระยุทธ, ญัฐวดี อภิรักษ์สกุล, พรหมพร จันทรเวโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐนันท์ บุญเสมอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โฟมเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการกันกระแทก เนื่องจากโฟมสามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท มีราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายแต่โฟมมีอัตราการย่อยสลายที่ยาวนาน ดังนั้นโครงงานนี้จึงต้องการหาวัสดุมาทดแทนโฟมสำหรับกันกระแทก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้กาบมะพร้าว ฝอยข้าวโพดและน้ำยางพารา เพื่อทำวัสดุกันกระแทกมาทดแทนโฟม

ในการทดลองได้เลือกอัตราส่วนต่างๆดังนี้ สูตรแรกคือ น้ำยางพารา : กาบมะพร้าวและฝอยข้าวโพดเป็น 4 : 1 : 1 สูตรที่สองคือ น้ำยางพารา : กาบมะพร้าวและฝอยข้าวโพดเป็น 6 : 1 : 1 สูตรที่สามคือ น้ำยางพารา : กาบมะพร้าวเป็น 3 : 1 สูตรที่สี่คือ น้ำยางพารา : กาบมะพร้าวเป็น 4 : 1 จากข้างต้นชั่งวัสดุตามอัตราส่วนต่างๆแล้วนำมาผสมกันจากนั้นนำมาอัดบล็อกไม้ขนาด 9 x 9 เซนติเมตร รอจนแห้งแล้วนำออกจากบล็อกไม้ เมื่อได้ครบทุกสูตรนำไปวัดสภาพยืดหยุ่นหรือค่ายังมอดูลัส