ตู้รับพัสดุกำจัดเชื้อโรค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รินลดา เจริญสุข, สติ ถาวรพัฒน์, ณัฏฐา แก้วหิรัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไพลิน สร้อยจิต, อัณพัฒน์ เตชัสธนโภคิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ตู้รับพัสดุกำจัดเชื้อโรค มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธ๊การประดิษฐ์ตู้รับพัสดุกำจัดเชื้อโรคและเพื่อสร้างแอปพลิเคชัน C-G removal box ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตู้รับพัสดุกำจัดเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขั้นตอนการการทำงานของตู้รับพัสดุกำจัดเชื้อโรคและแอปพลิเคชัน C-G removal box จะมีหน้าที่และหลักการทำงานดั้งนี้ คือ มีความสามารถในการกำจัดเชื้อโรค มีระบบรักษาความปลอดภัย มีความสามารถในการเคลื่อนที่ และมีความสามรถในการแสดงข้อมูลการรับสินค้า ตู้รับพัสดุกำจัดเชื้อโรคชนิดนี้ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน C-G removal box เริ่มจากการออกแบบแอปพลิเคชันและการเขียน code ผ่านโปรแกรม Flutter ทำงานผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนในรูปแบบของเทคโนโลยี Internet of Thing (loT) เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการใช้งาน

จากกระบวนการในการออกแบบและสร้างแอปพลิเคชัน C-G removal box เพื่อควบคุมการใช้งานของตู้รับพัสดุกำจัดเชื้อโรคดังกล่าว อาจทำให้การรับพัสดุในชีวิตประจำวันมีความสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้