การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชวงศ์ขิง(Zingiberaceae)ผสมเจลาตินจากเกล็ดปลานิล ที่มีผลต่อการยับยั้งการเกิดโรคแอนแทรคโนสและช่วยยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ หวังผล, ขัตติยา วรุณพงษ์, ชัยธวัช ก้านอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวนัย ดอกไธสง, เตือนใจ แสนกล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาชีพหลักของคนในอำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรรม นิยมปลูกพืชไว้จำหน่ายและบริโภคในครัวเรือนและหนึ่งในพืชที่นิยมปลูก ได้แก่ กล้วยหอมทอง เพราะเป็นพืชที่ปลูกง่ายให้ผลผลิตตลอดทั้งปี แต่ปัญหาที่พบคือ เมื่อมีผลผลิตเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถจำหน่ายได้ทัน กล้วยหอมทองจะเกิดโรคแอนแทรคโนส ซึ่งสังเกตได้จาก การมีจุดสีดำเกิดขึ้น ทำให้ขายไม่ได้ราคาและเก็บรักษาได้ไม่นาน

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคแอนแทรคโนสและยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง จากการศึกษา พบว่า สารสกัดจากพืชวงศ์ขิงสามารถช่วยยับยั้งการเกิดโรคแอนแทรคโนสและจากการศึกษา ยังพบอีกว่า ในเกล็ดปลานิลมีคอลลาเจนอยู่ สามารถนำมาสกัดเป็นเจลาตินและเจลาตินที่สกัดได้สามารถนำมาเคลือบผลไม้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาได้ ด้วยเหตุนี้ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำเจลาตินจากเกล็ดปลานิลมาผสมกับสารสกัดจากพืชวงศ์ขิง เพื่อช่วยป้องกันโรคแอนแทรคโนส และช่วยยืดอายุในการเก็บรักษากล้วยหอมทองซึ่งนับเป็นวิธีที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้