ปริศนาในเกม ox

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรวิชญ์ จำปา, ญาณพัฒน์ ไกรจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเล่น ox (Tic Tac Toe) ในตารางขนาด 3x3และกำหนดวิธีชนะคือ

ต้องมีตัวที่เหมือนกันเรียงติดต่อกัน2และ3อัน ว่าจะมีแบบรูปการเดินแบบใดบ้างที่

จะทำให้ผู้เล่นจบเกมได้โดยไม่เสมอหรือแพ้ โดยจะศึกษาจากการทดลองดูว่าหากผู้เล่นคนแรกลงช่องนั้นๆ

จะมีอีกกี่รูปแบบที่คนถัดไปจะลงได้แล้วต่อจากนั้นจะเหลืออีกกี่รูปแบบที่ผู้เล่นคนแรกสามารถวางต่อไปได้

แล้วชนะในการเล่น และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ ผู้เล่นที่ศึกษาโครงงานของพวกเราจะสามารถมีวิธีการ

ในการเล่น ox แล้วมีโอกาสชนะมากขึ้น