ปลอกแขนฝึกการเจาะหลอดเลือดจากยางพาราสำหรับนักศึกษาพยาบาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฎฐณิชา พานิชย์, พฤศภา ลิ่มโอภาสมณี, เตชินี เต็กอ๋อต้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีทักษะทางด้านการเจาะเลือดหรือการเจาะหลอดเลือดเพื่อให้สารน้ำ โดยหากเกิดความผิดพลาดในการเจาะจะทำให้เกิดความเจ็บปวด หรือเกิดอาการอื่นๆ ตามมาได้ การที่จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีทักษะเหล่านี้ต้องมาจากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจนเกิดความคล่องแคล่วและความชำนาญ โดยใช้หุ่นฝึกในการฝึกฝน แต่เนื่องจากว่าหุ่นฝึกที่สถานศึกษาเตรียมไว้อาจจะมีไม่เพียงพอสำหรับความต้องการ อีกทั้งยังมีขนาดที่พกพายาก หากซื้อด้วยตนเองอาจมีราคาสูงเกินไป คณะผู้จัดทําจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์ปลอกแขนฝึกการเจาะหลอดเลือดจากยางพาราเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ฝึกฝนทักษะนอกเวลาเรียนได้ เนื่องจากมีขนาดที่พกพาได้ และยังมีต้นทุนต่ำกว่าหุ่นฝึกที่นำเข้าจากต่างประเทศ