การพัฒนาปุ๋ยมูลวัวที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สมเดช เกตุวงศ์, ชนิตา คงเกลี้ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยพงศ์ หนูดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ที่มีการเลี้ยงวัวเป็นส่วนใหญ่ทั่วทั้งประเทศเพื่อส่งออกต่างประเทศจึงทำให้มีมูลวัวเป็นปริมาณมากในแต่ละพื้นที่ ซึ้งมูลวัวก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ดังนั้นทางกลุ่มจึงคิดจะทำปุ๋ยอัดแท่งจากมูลวัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมูลวัวให้มีราคาสูงขึ้นและนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชนและยังทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย