การประยุกต์ใช้วัสดุดูดซับสีย้อมรีเเอคทีฟจากถ่านเปลือกหอยกาบน้ำจืดร่วมกับชานอ้อยเเละวัดปริมาณการดูซับสีย้อมรีเเอคทีฟด้วยเเอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญาภัค กังหมาด, นันทนัช ถวิล, ณัฐวดี ทองทวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ลักษณาภรณ์ ศิริมุสิกะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความสามารถในการดูดซับสีย้อม

รีแอคทีฟด้วยวัสดุดูดซับจากถ่านเปลือกหอยกาบน้ำจืดร่วมกับชานอ้อย ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของวัสดุดูดซับถ่านเปลือกหอยกาบน้ำจืดและชานอ้อยหลังจากการเตรียมทำให้มีพื้นที่ผิวและรูพรุนเพิ่มมากขึ้น ศึกษาการวัดปริมาณค่าความเข้มของสีในระบบ RGB เลือกค่าสีที่ให้ค่าความเข้มสีที่ดีที่สุดความสัมพันธ์ของค่าของสีในระบบ RGB พบว่าค่าความเข้มของสีแดงให้ค่าในช่วงที่มีความเป็นเส้นตรงมากที่สุด y = -1.0117+167.67 มีค่า R2 = 0.9908 ใช้สำหรับตรวจวัดปริมาณการดูดซับสารละลายสีย้อมรีแอคทีฟ ผลของปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับ อัตราส่วนวัสดุดูดซับถ่านเปลือกหอยกาบน้ำจืดต่อชานอ้อย 1: 0.4 g/g พบว่าอัตราส่วนวัสดุดูดซับที่มีการเพิ่มปริมาณวัสดุดูดซับส่งผลให้ความสามารถในการดูดซับเท่ากับ 3.2 mg/g และร้อยละประสิทธิภาพการดูดซับเท่ากับ 68.2 การดูดซับเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ที่เวลา 90 นาที ความเข้มข้นของสารละลายเริ่มต้นพบว่าการเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายทำให้ประสิทธิภาพการดูดซับและความสามารถในการดูดซับจำเพาะที่สมดุลเพิ่มขึ้นที่สภาวะที่เหมาะสม 20 mg/l การเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มขึ้น มากกว่า 20 mg/l ทำให้ปริมาณสีย้อมที่ถูกดูดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณสีย้อมทั้งหมดในสารละลายที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการดูดซับและร้อยละประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมรีแอคทีฟเพิ่มขึ้นเมื่อสารละลายมีสภาวะค่า pH ต่ำกว่า 7 ซึ่งวัสดุดูดซับที่เตรียมจากถ่านเปลือกหอยกาบน้ำจืดร่วมกับชานอ้อยสามารถเป็นวัสดุดูดสารละลายสีย้อมรีแอคทีฟได้