การพัฒนาฟิล์มห่ออาหารจากเปลือกมังคุดและเปลือกด้านในจำปาดะผสมน้ำผึ้งเพื่อถนอมอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชพร นิชพันธ์, กัลยรัตน์ ชูแก้ว, ธิดารัตน์ ปราบปัญจะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑาพร แสงเกื้อหนุน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การพัฒนาฟิล์มห่ออาหารจากเปลือกมังคุดและเปลือกด้านในจำปาดะผสมน้ำผึ้งเพื่อถนอมอาหาร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพืชที่มีสารแซนโทน ซึ่งได้แก่ มังคุด พบได้มากบริเวณเปลือก นำมาสร้างเป็นฟิล์มห่ออาหารจากเปลือกมังคุดและเปลือกด้านในจำปาดะผสมน้ำผึ้งเพื่อถนอมอาหาร เพื่อศึกษาอัตราส่วนของปริมาณเปลือกมังคุด ปริมาณเปลือกด้านในจำปาดะ น้ำ น้ำผึ้ง กลีเซอรีน และโซเดียมอัลจิเนต ที่มีผลต่อคุณสมบัติจำเพาะ (การถนอมอาหาร) ของฟิล์มห่ออาหารจากเปลือกมังคุดและเปลือกด้านในจำปาดะผสมน้ำผึ้งเพื่อถนอมอาหาร เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบระยะเวลาในการเก็บรักษาอาหารที่หุ้มด้วยฟิล์มที่ทำจากเปลือกมังคุดและเปลือกด้านในจำปาดะผสมน้ำผึ้ง และฟิล์มที่ทำจากพลาสติก โดยใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบที่ดี่สุด

จากการศึกษาพบว่า พืชที่มีปริมาณสารแซนโทนสูง คือ มังคุด พบได้มากบริเวณเปลือก สารแซนโทนช่วยในการยับยั้งจุลินทรีย์ของเชื้อแบคทีเรียทำให้อาหารยังคงความสดไว้ได้ และในเปลือกด้านในจำปาดะมีคาร์โบไฮเดรตสูงซึ่งเป็นเส้นใยพอลิแซคคาไรด์สามารถขึ้นรูปร่างเป็นตัวผลิตภัณฑ์ได้ ในแผ่นฟิล์มห่ออาหารจากเปลือกมังคุดและเปลือกด้านในจำปาดะผสมน้ำผึ้งเพื่อถนอมอาหาร ช่วยถนอมอาหารได้ดีกว่าแผ่นฟิล์มพลาสติกทั่วไป โดยการวัดการถนอมอาหารวัดจาก การทดลองใช้ฟิล์มห่ออาหารอาหารจากเปลือกมังคุดและเปลือกด้านในจำปาดะผสมน้ำผึ้งเพื่อถนอมอาหารกับฟิล์มพลาสติก ห่ออาหารชนิดเดียวกันตั้งไว้เป็นเวลา 3 ชั่วโมง พบว่า ฟิล์มห่ออาหารจากเปลือกมังคุดและเปลือกด้านในจำปาดะผสมน้ำผึ้งเพื่อถนอมอาหาร คงความสดของอาหารไว้ได้ดีกว่าฟิล์มพลาสติก โดยสังเกตจากสี (การเปลี่ยนสี) และ กายภาพ (การเหี่ยวของผัก) ของอาหาร