โครงงานเครื่องทำสบู่กึ่งอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญารัตน์ จิตรานนท์, สามารถ ช่วยบุตร, ชุติมา พุทธพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นพดล พุทธพฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องทำสบู่กึ่งอัตโนมัติ

Semi Automatic Soap Dispenser

๑. ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ เป็นโรงเรียนประจำมีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการประกอบอาหารแต่ละมื้อจะใช้น้ำมันพืชในปริมาณที่มากพอสมควรทำให้น้ำมันที่เหลือจากการประกอบอาหารนั้นมีจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงได้นำน้ำมันที่ใช้แล้วไปขาย ซึ่งทำให้เราเล็งเห็นว่าควรทำให้น้ำมันที่เหลือใช้ในส่วนนี้นำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมมากที่สุดจากการศึกษาขั้นตอนการทำสบู่และการนำน้ำมันที่เหลือใช้มาประยุกต์นั้นจะต้องมีความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ด้วย

ดังนั้นทางกลุ่มจึงได้ช่วยกันระดมความคิดเพื่อหาวิธีการแปรรูปน้ำมันที่เหลือใช้ที่ต้องทิ้งไปในแต่ละมื้อนั้น ทางกลุ่มจึงคิดค้นลิตภัณฑ์การทำสบู่จากน้ำมันเหลือใช้ โดยใช้ KidBright ในกระบวนการผลิตสบู่จากน้ำมันพืชที่เหลือใช้ ซึ่งใช้ KidBright ในการควบคุมปริมาณและการกวนสาร เมื่อได้ผลิตภัณฑ์จะนำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนในหอนอน

๒.วัตถุประสงค์

  • เพื่อลดการทิ้งน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว

  • เพื่อผลิตสบู่จากน้ำมันที่ใช้แล้ว

-เพื่อประยุกต์ของที่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์

-เพื่อปลูกจิตสำนึกในการในการใช้วัสดุต่างๆให้คุ้มค่า

๓.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • ได้สบู่ที่ใช้ทำความสะอาด

    • ลดการนำน้ำมันที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ

    • ได้สบู่ที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง

๔. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน

  • เพื่อศึกษาในการควบคุมการทำงาน

  • จำลองชุดควบคุมการแสดงผลในการทำงาน

  • ทดสอบการทำงานของเครื่องมือและชุดจำลอง

๕.เป้าหมายหรือประโยชน์เหตุผลที่นำไปสู่การจัดทำโครงงาน

ต้องการให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว และคิดว่าน่าจะทำประโยชน์ต่อไปไม่ได้แต่สามารถทำกำไลชีวิตได้มากเลยทีเดียว ยกตัวอย่างเช่นน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว จะนำไปไหนดี จะเห็นได้ว่าบางบ้านหรือบางพื้นที่อาจจะนำไปทิ้งหรือขาย ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ประยุกต์แนวคิดด้วยการนำน้ำมันที่ใช้แล้ว มาทำเป็นสบู่เพื่อทำความสะอาด และหากโครงงานนี้ทำสำเร็จผลิตภัณฑ์นี้จะนำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนในหอนอนและอาจแพร่เข้าสู่ชุมชน