โครงงานเครื่องวัด แจ้งเตือนและลดปริมาณฝุ่นละออง (PM 2.5) ควบคุมด้วยระบบ IOT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญารัตน์ จิตรานนท์, พิณทิพ ระย้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นพดล พุทธพฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนอำเภอเขาพนมรายล้อมไปด้วยโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน ทุก ๆ เช้าในแต่ละวันนักเรียนจะต้องตื่นนอนตั้งแต่ 05.00 น. เพื่อมาออกกำลังกาย แต่ปัจจุบันจะประสบปัญหาไม่สามารถออกมาทำกิจวัตรประจำวันดังกล่าวได้ เนื่องจากโรงงานปาล์มน้ำมันได้ปล่อยควันจากโรงงานในตอนดึก ทำให้ในทุก ๆ เช้า จะเกิดมลพิษในอากาศ นักเรียน และชาวบ้านในชุมชนได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นควันและกลิ่นเหม็น ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา เช่น อันตรายคุกคามต่อหัวใจ การเผชิญกับมลพิษในอากาศอาจทำให้เกิดเหตุรุนแรงเฉียบพลันกับกล้ามเนื้อหัวใจได้ รวมทั้งหัวใจวาย หัวใจเต้นผิดจังหวะ อัตราการผันแปรการเต้นของหัวใจลดลง ตลอดจนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการตายจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

อันตรายคุกคามต่อปอดและทางเดินหายใจ ซึ่งมลพิษในอากาศเป็นทั้งสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับปอดและระบบทางเดินหายใจและที่ทำให้โรคกำเริบขึ้นได้ ซึ่งรวมถึงโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคมะเร็งปอด อันตรายคุกคามต่อสมอง เป็นที่เชื่อกันว่าการเผชิญกับมลพิษในอากาศเป็นระยะยาวเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น และความหนืดของเลือดเพิ่มขึ้น

ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดในสมองได้

ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากฝุ่นละอองที่เป็นมลพิษทางอากาศจึงมีแนวคิดที่จะทำสิ่งประดิษฐ์เพื่อแจ้งเตือนมลพิษจากควันและฝุ่นละอองในอากาศ ซึ่งสามารถเตือนนักเรียนและผู้คนในชุมชนให้ทราบว่ามีมลพิษทางอากาศไม่ปลอดภัยต่อร่างกายต้องสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันและมีการเก็บสถิติสภาพอากาศที่เกิดมลพิษในชุมชนว่ามากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ และตรวจสอบโรงงานปาล์มน้ำมันต่อไปเพื่อที่จะได้จัดการบริหารโรงงานไม่ให้ปล่อยมลพิษทางอากาศต่อไปในอนาคต ซึ่งสามารถวัดและแจ้งเตือนฝุ่นละอองในบริเวณที่ติดตั้ง โดยวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศถ้ามีดัชนีคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับเสี่ยงเครื่องวัดจะแจ้งเตือนในรูปแบบแสงสีส้มแต่ถ้าดัชนีคุณภาพของอากาศที่อยู่ในระดับอันตรายเครื่องวัดจะแจ้งเตือนในรูแบบแสงสีแดงเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองมากเกินไปในบริเวณนั้น เครื่องวัดจะพ่นละอองน้ำเพื่อให้เกาะกับฝุ่นละอองในอากาศ ตกลงสู่พื้น พร้อมทั้งแจ้งเตือนไปยัง Line Applications ของผู้รับผิดชอบ อีกทั้งยังสามารถแสดงค่าฝุ่นละอองในอากาศผ่าน NETPIE และสามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานทดแทนใช้ในเวลาที่จำเป็นอีกด้วย