การประดิษฐ์เครื่องมือตรวจวัดปริมาณนิกเกิลในแหล่งน้ำแบบกระดาษโดยวิธีการ Colorimetric Detection

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิร จารุบูรณศักดิ์, ภูหิน ทองสุก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพย์อาภา ศรีวรางกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ , เซรามิค และ หมึก รวมถึงอุตสาหกรรม ปิโตรเลียม และ พลาสติก ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดของเสียประเภทโลหะหนักจำพวกนิกเกิลถูกปล่อยออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากบำบัดได้ไม่ดีจะถูกทิ้งลงสู่แหล่งน้ำและเป็นมลพิษแก่ชุมชนใกล้เคียง รวมถึงนิกเกิลยังเป็นหนึ่งในสาเหตุในการเกิดโรค มะเร็งปอด มะเร็งโพรงจมูกและไซนัสอีกด้วย การตรวจวัดโลหะหนักชนิดนี้จำเป็นต้องใช้เครื่องบันทึกค่าปริมาณนิกเกิลที่มีราคาสูงเกินกว่าที่ประชาชานทั่วไปที่อาศัยอยู่ตามอาคารบ้านเรือนที่ใกล้แหล่งน้ำจะสามารถซื้อได้ ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้มีทำการประดิษฐ์เซนเซอร์ที่สามารถตรวจวัดนิกเกิลได้สะดวกและรวดเร็วโดยวิธีการ Colorimetric Detection ที่สะดวกและรวดเร็วต่อการตรวจวัดปริมาณนิกเกิลในแหลงน้ำ