การพัฒนาการตรวจวัดปริมาณสาร Alpha-fetoprotein (AFP) และ Glypican-3 ในเลือดของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับชนิด Hepatocellular carcinoma ด้วยวิธี Lab on a paper

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตภาส ไพบูลย์รัตนากร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพย์อาภา ศรีวรางกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การพัฒนาการตรวจวัดปริมาณสาร Alpha-fetoprotein (AFP) และ Glypican-3 ในเลือดของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับชนิด Hepatocellular carcinoma ด้วยวิธี Lab on a paper มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเปรียบเทียบความไวและความจำเพาะของการตรวจวัดปริมาณสาร AFP และ Glypican-3 ในเลือดของผู้ป่วยมะเร็งตับชนิด Hepatocellular carcinoma ด้วยวิธี Lab on a paper โดยเตรียมอุปกรณ์และสารเคมีสำหรับการทำ Lab on a paper และการทำ ELISA จากนั้นเตรียมเลือดและประวัติของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับชนิด Hepatocellular carcinoma เพื่อใช้เป็นชุดทดลองและเตรียมเลือดและประวัติของบุคคลทั่วไปซึ่งไม่เป็นโรค เพื่อใช้เป็นชุดควบคุมแบบ Negative นำ AFP antibody และ Glypican-3 antibody เคลือบบนกระดาษกรองส่วนที่เป็น hydrophilic ยกเว้นบริเวณที่เป็นร่องนำสาร จำนวนอย่างละ 2 แขน ทำการหยดเลือดบริเวณเริ่มต้นเพื่อตรวจสอบปริมาณสาร AFP และ Glypican-3 ของเลือดแต่ละชุด สังเกตและบันทึกผล จากนั้นนำผลการตรวจที่ได้ไปถ่ายภาพและดำเนินการวิเคราะห์สีที่เกิดขึ้นด้วยโปรแกรม Photoshop เพื่อวิเคราะห์ผล