โครงงานการเปรียบเทียบปริมาณสารอัลคาลอยด์ในสารสกัดหยาบจากพืชชนิดต่างๆที่มีผลต่ออัตราการตายของลูกน้ำยุงลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กอบกาญจน์ ถาวรโภคทรัพย์, พีรพัฒน์ มาตรา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ วิชาสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาอัตราการตายของลูกน้ำยุงลายที่มีผลมาจากอัลคาลอยด์ในสารสกัดหยาบพืช

  1. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณอัลคาลอยด์ในสารสกัดหยาบจากใบพืช 5 ชนิด (ใบตีนเป็ด ใบขี้เหล็ก ใบชาขาว ใบขึ้นฉ่าย และใบยาสูบ)

การวางแผนการดำเนินงานโครงงานพอสังเขป

จากจุดประสงค์ จะแบ่งชุดการทำลองเป็น 2 ช่วง คือ

1.เปรียบเทียบปริมาณสารอัลคาลอยด์จากใบพืช 5 ชนิด ใบตีนเป็ด ใบชาขาว ใบขึ้นฉ่าย ใบขี้เหล็ก และใบยาสูบ

2.ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจาก ใบตีนเป็ด ใบชาขาว ใบขึ้นฉ่าย ใบขี้เหล็ก และ ใบยาสูบ ที่มีผลต่ออัตราการตายของลูกน้ำยุงลาย

ชุดการทดลองที่ 1 การเปรียบเทียบปริมาณสารอัคคาลอยด์จากใบพืช 5 ชนิด ใบตีนเป็ด ใบชาขาว ใบขึ้นฉ่าย ใบขี้เหล็ก และใบยาสูบ

1.ศึกษาทฤษฎีจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับสารอัลคาลอยด์/สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

2.เลือกตัวอย่างพืชและส่วนของพืชที่จะนำมาสกัดสารอัลคาลอยด์ ได้แก่ ใบตีนเป็ด ใบชาขาว ใบขึ้นฉ่าย ใบขี้เหล็ก และใบยาสูบ

3.ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมต่อการสกัดสารอัลคาลอยด์ โดยใช้วิธีการสกัดหยาบ

4.ดำเนินการสกัดสารอัลคาลอยด์จากใบตีนเป็ด ใบชาขาว ใบขึ้นฉ่าย ใบขี้เหล็ก และ ใบยาสูบ

5.วิเคราะห์การทดลองเปรียบเทียบปริมาณสารอัลคาลอยด์ในสารสกัดหยาบจากพืชทั้ง5ชนิด

ช่วงการทดลองที่ 2 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพขอสารสกัดยาบจาก ใบตีนเป็ด ใบชาขาว ใบขึ้นฉ่าย ใบขี้เหล็ก และใบยาสูบ ที่มีผลต่อัตราการตายของลูกน้ำยุงลาย

1.ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับสารที่มีผลต่อการตายของลูกน้ำยุงลาย

2.ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุงลาย

3.ทดลองเพาะพันธุ์ยุงลาย

4.นำสารสกัดหยาบมาทดสอบกับลูกน้ำยุงลาย โดยนำลูกน้ำยุงลายไปใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ เพื่อจำกัดปริมาณน้ำและปริมาณลูกน้ำยุงลายในการทดลอง

5.ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจาก ใบตีนเป็ด ใบชาขาว ใบขึ้นฉ่าย ใบขี้เหล็ก และ ใบยาสูบ ที่มีผลต่ออัตราการตายของลูกน้ำยุงลาย

6.เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจากใบตีนเป็ด ใบชาขาว ใบขึ้นฉ่าย ใบขี้เหล็ก และใบยาสูบ ที่มีผลต่ออัตราการตายของลูกน้ำยุงลาย เพื่อนำไปประยุกต์ทำผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย