ผลของการเผาขยะที่ส่งผลต่อปัจจัยชีวภาพบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์สินี คำแก้ว, ชนิกา นิลใบ, เนตรสุนันท์ วาเล็กบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรารัตน์ วงศ์วิไล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บ่อเผาขยะบ้านนาแก้วตะวันออก ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นบ่อเผาขยะแบบเปิด ซึ่งมีการกำจัดขยะด้วยการเผา ทำให้ส่งผลต่อคุณภาพของดินและสิ่งมีชีวิตในดิน โดยได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาดินเสื่อม นอกจากนี้การเผาขยะนั้นทำให้คุณภาพทางอากาศเสื่อมลงซึ่งส่งผลกระทบต่อชนิดและปริมาณไลเคนที่เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพทางอากาศ ดังนั้นทีมผู้วิจัยจึงศึกษา คุณภาพดินทางกายภาพและชีวภาพบริเวณบ่อเผาขยะและบริเวณโดยรอบบ่อเผาขยะ โดยพบว่า คุณภาพดินทางกายภาพนั้น ดินมีความชื้นที่ต่ำ บริเวณขอบบ่อเผาขยะมีค่าความเข้มข้นของแสงและอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณ 10 ม. และ 20 ม.

ค่า pH บริเวณขอบบ่อเผาขยะมีความเป็นเบสสูงมากกว่าดินในระยะ 10 ม. และ 20ม. ห่างจากขอบบ่อเผาขยะ แร่ธาตุไนโตรเจนของบริเวณขอบบ่อเผาขยะมีค่าสูงมาก ระยะ 10 ม. ห่างจากขอบบ่อเผาขยะมีค่าไนโตรเจนสูง และระยะ 20 ม. มีค่าไนโตรเจนต่ำ และทั้งในส่วนบริเวณขอบบ่อเผาขยะ ระยะ 10 ม. และ 20 ม. มีค่าฟอสฟอรัสมีค่าต่ำมาก และโพแทสเซียมีค่าสูงมากเท่ากัน ตามลำดับ และสิ่งมีชีวิตในดินที่พบ คือ มด ปลวก ยุง แมลงหวี่ แมลงวัน แมลงสาบ ซึ่งเป็นสัตว์กลุ่ม Macro soil fauna เป็นสัตว์ที่มีขนาด 2 มิลลิเมตรขึ้นไป ชนิดของไลเคนในบริเวณบ่อเผาขยะที่พบ คือ ในบริเวณขอบบ่อเผาขยะไม่พบไลเคน ในขณะที่ระยะ 10 ม. ห่างจากขอบบ่อเผาขยะ พบว่าส่วนมากบริเวณทิศเหนือจะพบเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพอากาศดีและทนทาน ทิศใต้พบไลเคนสปีชีส์ที่เป็นกลุ่มอากาศดีและทนทานสูง ทิศตะวันตกพบไลเคนสปีชีส์ที่เป็นกลุ่มอากาศดีและทนทาน ทิศตะวันออกพบไลเคนสปีชีส์ที่เป็นกลุ่มทนทานและทนทานสูง และทีมผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการแก้ไขแก่ชาวบ้านและผู้นำชุมชน ในการตระหนักและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการเผาขยะและมีประสิทธิภาพ เช่น คัดแยกขยะก่อนลงถัง ฝังกลบขยะลดการเผา ปลูกป่า เป็นต้น

และในระยะ 20 ม. ห่างจากขอบบ่อเผาขยะ พบว่าส่วนมากบริเวณทิศเหนือจะพบเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพอากาศดีและทนทาน ทิศใต้พบไลเคนสปีชีส์ที่เป็นกลุ่มอากาศดีและทนทาน ทิศตะวันตกพบไลเคนสปีชีส์ที่เป็นกลุ่มอากาศดี ทนทาน และทนทานสูง ทิศตะวันออกพบไลเคนสปีชีส์ที่เป็นกลุ่มทนทานและทนทานสูง