ปั๊ม เพื่อ ปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจรัตน์ บุญเหล็ก, กษิดิศ ตรียกูล, มณัญชยา หงษ์บินโบก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติกร หล้าวงศ์ษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการศึกษาและทดลองเครื่องปั๊มออกซิเจนเราสามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยการนำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องปั๊มออกซิเจนสามารถแก้ปัญหาได้ในหลายๆด้านเช่น หากเกิดเหตุการณ์ไฟดับ และ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย