การศึกษาพันธุศาสตร์ของปลา Kamfa ในกลุ่มปลาหมอผสมข้ามพันธุ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิย์รัช วศินพงศ์ธนัช, ภัทร์วศิน วศินพงศ์ธนัช, วิศรุต วงศ์อินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะ ไชยอ้าย, วีรพิชญ์ ศรีคำแซง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปลาหมอสี Kamfa เป็นปลาที่มีลักษณะปรากฏสวยงาม เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยขั้นตอนซับซ้อน เพื่อให้ได้ปลาที่มีความโดดเด่นด้านสรีระ ลวดลาย และสีสันสวยงาม

การศึกษาด้านพันธุศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสายพันธุ์ปลาให้มีลักษณะปรากฏเป็นไปตามที่ต้องการ การเข้าใจถึงลักษณะทางพันธุกรรมของปลาสามารถลดความซับซ้อนในการผสมพันธุ์ ลดต้นทุนและเวลาในการผลิตลูกปลาสายพันธุ์ดีป้อนสู่ตลาด โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาพันธุศาสตร์ของปลา Kamfa ในกลุ่มปลาหมอผสมข้ามพันธุ์ (The study of Kamfa fish genes in Cichlids crossbred fishes) เป็นการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาทดลองการเกิดของปลาหมอสีลักษณะ Kamfa และอธิบายปรากฏการณ์ทางพันธุศาสตร์ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการผสมพันธุ์ปลาหมอสีลูกผสมและเผยแพร่ลักษณะของปลาในแต่ละรุ่นเพื่อการศึกษาและประยุกต์ต่อไป