การเปรียบเทียบปริมาณน้ำตาลที่ได้จากการย่อยเซลลูโลสของสาหร่ายไฟด้วยกรดที่สภาวะต่าง ๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนารีย์ ประภานิรินธน์, ศุทธวีร์ ทรัพย์ทวีสิน, โศภิษฐ์ บุญญศาสตร์พันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญรัตน์ ดำเกาะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาสภาวะการย่อยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิตน้ำตาลจากสาหร่ายไฟ ( Chara ) ซึ่งทั้งมีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ และเป็นวัชพืชน้ำที่เจริญเติบโตได้ดีในบ่อเพาะกุ้ง เพราะเนื่องจากปริมาณของพลังงานเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์มีปริมาณลดลงไปทุกที การผลิตพลังงานทดแทนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเอทานอลเป็นหนึ่งในส่วนประกอบในการผลิตพลังงานทดแทนประเภทแก๊สโซฮอล ที่สามารถผลิตได้จากการหมักน้ำตาล โดยสำหรับวิธีการทดลองนั้น เราจะทำการย่อยสาหร่ายไฟใน 4 สภาวะที่แตกต่างกัน ได้แก่ กรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 1% โดยปริมาตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส, กรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 1% โดยปริมาตร ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส, กรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 2% โดยปริมาตร ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส และกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 2% โดยปริมาตร ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นจะทำการตรวจสอบปริมาณน้ำตาลโดยวิธีฟีนอล-ซัลฟิว และนำไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 487 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV-visible spectrophotometer