การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ลิงในเขต ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีพฤติกรรมก้าวร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐทิการ์ ปราบภัย, นภัสกรณ์ มเหษี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลพบุรีเป็นจังหวัดที่ถือว่าเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติโดยสิ่งที่นักท่องเที่ยวและผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ได้มาเที่ยวชมคือโบราณสถาน อย่างศาลพระกาฬ พระปรางค์สามยอด เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นคือลิงที่อาศัยอยู่ใจกลางเมืองลพบุรี ลิงเหล่านี้แตกต่างจากลิงที่อื่นโดยหลายปัจจัย ทำให้เกิดปัญหาของพฤติกรรมลิงที่ก้าวร้าว

พฤติกรรมลิงที่ก้าวร้าวมาจากหลายสาเหตุปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆรวมไปถึงพื้นที่ทับซ้อน ประชากรลิงที่มีจำนวนมากไป อาหารที่ได้รับในแต่ละวันไม่เพียงพอ จุดให้อาหารอย่างเป็นทางการไม่เพียงพอต่อกลุ่มของลิงที่มีเพียง 4 จุดและครอบคลลุ่มพื้นที่หากินเพียง 3 กลุ่ม เป็นต้น ดังนั้นในแต่ละวันลิงจะต้องเจอปัญหาเหล่านี้ที่ทำให้กระทบต่ออารมณ์และการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมที่ก้าวร้าวกว่าลิงทั่วๆไป พฤติกรรมของลิงเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อทั้งผู้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว

ทางคณะผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะลดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของลิงแสมที่อาศัยอยู่ในเมืองลพบุรี เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบที่นักท่องเที่ยวและผู้คนที่อาศัยในพื้นที่ได้รับ