การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการนำไฟฟ้าของ Wireless Change

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริญญดา หาญพานิช, สุชานันท์ ชุมแดง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนียา อ่อยอารีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการชาร์จของระบบชาร์จไร้สาย ซึ่งเราจะแบ่งการทดลองเป็นหลายประเภทการทดลองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการนำไฟฟ้า และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคต