เครื่องดูดฝุ่นพลังมือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชมน เกรียงไกรสุข, ชนิกานต์ จ่าพล, ณัฐวรรณ สวัสดิกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชพงษ์พัฒน์ คันธวิวรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง เครื่องดูดฝุ่นพลังงานมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจำนวนครั้งในการดึงเชือกที่ทำให้ผ้ากำมะหยี่เสียดสีกับแผ่นพลาสติกใสที่มีผลต่อการดูดสิ่งสกปรกขนาดเล็ก ซึ่งได้แก่ เศษกระดาษ เส้นผม ขนสุนัข และใบไม้แห้งขนาดเล็ก โดยทำการทดลองกับเครื่องดูดฝุ่นพลังมือที่ประดิษฐ์ขึ้นเองมีหน้าตัดขนาดกว้าง x ยาว เท่ากับ 28.0 x 12.7 cm โดยติดตั้งแกนกำมะหยี่ภายในกล่องและปิดด้านหน้าด้วยแผ่นพลาสติกใส ทดสอบจำนวนครั้งในการดึงเชือกกับการดูดติดสิ่งสกปรกขนาดเล็ก จำนวน 10, 20 และ 30 ครั้ง ตามลำดับ โดยทดลองซ้ำ 3 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย พบว่าจำนวน 30 ครั้ง มีการดูดติดเศษกระดาษได้เฉลี่ย 23.33 ชิ้น เส้นผมเฉลี่ย 0.16 g ขนสัตว์เฉลี่ย 0.55 g และ ใบไม้แห้งขนาดเล็ก 0.23 g จากการทดลองพบว่าจำนวนครั้งในการดึงเชือกที่เพิ่มมากขึ้น จะมีผลต่อการดูดติดสิ่งสกปรกได้มากขึ้น แต่มีค่าที่เพิ่มขึ้นไม่มากอย่างมีนัยสำคัญ และคำนวณได้ว่าต้องสร้างเครื่องดูดฝุ่นพลังมือที่มีพื้นที่หน้าตัดเท่าใดจึงสามารถใช้ดูดขนสุนัขตามปริมาณที่ต้องการได้ โดยดึงเชือกจำนวน 30 ครั้ง