การวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้นในการเกิดโรคที่สำคัญของหอมแดงด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่าย โดยการใช้ Deep Learning ด้วยโปรแกรม CiRA CORE

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัศศิลักษณ์ น้อยพรหม, ธนัชพร สุขประเสริฐ, นิพาดา สันธนาคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภา สมสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หอมแดงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษและมีเกษตรกรที่มีอาชีพเพาะปลูกหอมแดงเป็นอาชีพหลักจำนวนมาก ปัจจัยที่ทำให้หอมแดงมีคุณภาพและผลผลิตลดลงส่วนหนึ่งมาจากการเกิดโรคในหอมแดงส่งผลให้มีการใช้สารเคมีในการแก้ไขปัญหา โดยโรคสำคัญที่เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ได้แก่ โรคหัวและรากเน่า โรคหอมเลื้อยหรือโรคแอนแทรคโนสของหอม โรคใบจุด และโรคใบจุดสีม่วง ก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวเกษตรกรที่ต้องเสียต้นทุนเพิ่มขึ้นและผู้บริโภคที่ได้รับสารเคมีจากผลผลิตทางการเกษตร หากมีการวินิจฉัยโรคในหอมแดงได้ถูกต้องและรวดเร็วก็จะสามารถลดความเสียหายของผลผลิตได้ รวมถึงการตัดสินใจเลือกวิธีในการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดทำจึงมีวัตุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ Deep Learning ด้วย CiRA CORE สำหรับการจดจำโรคที่สำคัญของหอมแดงและความสามารถในการจำแนกชนิดโรคต่าง ๆ จากภาพถ่าย โดยแสดงผลโรคที่เกิดขึ้นพร้อมวิธีการแก้ไขหรือวิธีการรับมือผ่านโทรศัพท์มือถือบนแอพลิเคชัน LINE การจําแนกโรคของหอมแดงด้วยภาพถ่ายที่จะช่วยเกษตรกรระบุโรคของหอมแดงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทันต่อการระบาดของโรค