เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการข้อมูลแผนกไตเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกลักษณ์ อึ้งบริบูรณ์ไพศาล, ณัฐรดา แก้ววัฒถา, จิดาภา กิจโอภาส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพร ทองพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ เนื่องจากในปัจจุบันการจัดการสารสนเทศแบบวิธีเดิม (manual) มีโอกาสในการเกิดการล่าช้า และผิดพลาด จึงควรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวก เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับอำนวยความสะดวกการจัดการสารสนเทศฝ่ายไตเทียม ภายในโรงพยาบาล เนื่องคณะผู้จัดทำได้มีโอกาสในการทำจิตอาสาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ แผนกไตเทียม เป็นเวลา 1 สัปดาห์และเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ นั่นคือ การบันทึกการดำเนินการขั้นตอนต่างๆแบบวิธีเดิม (Manual) นั้นมีโอกาสในการล่าช้าหรือผิดพลาด ทำให้รายงาน/สารสนเทศที่สรุปออกมาล่าช้า ผิดพลาดเช่นกัน ดังนั้นการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาทำให้การทำงานด้วยระบบอัตโนมัติสามารถลดระยะเวลาและการจัดทำเอกสารได้

โดยหลังจากการออกแบบหน้าเว็บแอปพลิเคชันจะมีทดสอบการใช้งานในเครือข่ายของโรงพยาบาล โดยแบ่งผู้ประเมินเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 คน 2) ผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน จำนวน 24 คน โดยประเมินผลความพึงพอใจทั้ง 5 ด้าน และจากการประเมินสรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นจะสามารถนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน