โปรแกรมคำนวณเวลาสัมพัทธ์และปฏิทินของตำแหน่ง 2 ตำแหน่งในกาลอวกาศตามทฤษฎีสัมพัทธภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาสมุทร ราวกลาง, จิรพงศ์ ก่อบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกชัย วัฒนไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการศึกษาคำนวณปรากฎการยืดหดของเวลา ( time dilation ) ในแต่ละตำแหน่งในกาลอวกาศอันเนื่องมาจากความโน้มถ่วง ตามทฤษฎีสัมพัทธภาพ และเนื่องจากดาวเคราห์แต่ละดวงในเอกภพมีคาบการโคจรและเวลาที่ใช้ในการหมุนรอบตัวเองที่ต่างกัน จึงทำให้รูปแบบของปฏิทินดวงดาวต่างกัน โปรแกรมนี้จะสร้างรูปแบบปฏิทินสำหรับดาวเคราห์แต่ละดวง การพัฒนาจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ 1.ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและออกแบบ 2.พัฒนา 3.ประเมินผล