โปรแกรมสำหรับคำนวณหาปริมาณสารสัมพันธ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวริศ ผลอำไพ, หฤหรรษ์ สหพรชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกชัย วัฒนไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเรียนการสอนวิชาเคมีในปัจจุบันนั้นมีการใช้สูตรการดำเนินการจำนวนมากซึ่งยากแก่การจดจำและการนำไปใช้งานทางผู้จัดทำจึงได้ คิดค้นโปรแกมที่มีความสามารถในการคำนวณสูตรการดำเนินการทางเคมีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสารสัมพันธ์ เพื่อให้การคำนวณสูตรต่าง ๆสามารถทำได้ง่ายข้ึน มีความแม่นยำ และมีความสะดวกต่อการใชงาน