โปรแกรมคำนวณการดำเนินการเมทริกซ์ และการสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องเมทริกซ์ โดยโปรแกรม Unity

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจษฎาวุฒิ ปะเพระตา, ธนกร หิมะสุข หิมะสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรรัตน์ นิธุรัมย์, เอกชัย วัฒนไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาระบบการดำเนินการเมทริกซ์เป็นการดำเนินการของข้อมูลที่มาก การดำเนินการ เมทริกซ์ทำหลายขั้นตอนกว่าจะได้คำตอบของระบบเมทริกซ์ที่ต้องการดำเนินการในรูปแบบนั้น และการจัดรูปของเมทริกซ์ที่มีความซับซ้อน สิ่งที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการเมทริกซ์คือการดำเนินการเมทริกซ์แล้วมีตัวแปรและมีจำนวนตัวเลขที่มีจำนวนมาก ทำให้ผู้ที่มีทักษะความสามารถในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ไม่มากหรือคำนวณช้ามีโอกาสที่จะคำนวณผิดพลาดและเสียเวลาได้ ทำให้ผู้จัดทำได้สร้างและพัฒนาโปรแกรมคำนวณการดำเนินการทางเมทริกซ์และสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมUnity ใช้โปรแกรม Adobeflash CS6 ช่วยในการสร้างอนิเมชั่นของสื่อการเรียน และโปรแกรมFormat Factory ใช้โปรแกรมบันทึกเสียงบรรยายและเสียงประกอบตัวละครต่างๆ เป็นโปรแกรมดำเนินการเมทริกซ์ช่วยหาคำตอบที่ถูกต้องของการบวก การลบ การคูณของเมทริกซ์ ทรานสโพส (transpose) ดีเทอร์มินันต์(determinant) อินเวอร์ส (Inverse) กฎของคราเมอร์(Cramer's rule) ทำการทดลองโปรแกรมโดย ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานต่อโปรแกรม โปรแกรมสามารถช่วยในการหาคำตอบการดำเนินการเมทริกซ์ได้และมีวิธีทำช่วยให้ทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น และประเมิณคุณภาพเนื้อหาการเรียนของสื่อการเรียน ว่าเป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดยคุณครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยในการคำนวณการดำเนินการเมทริกซ์และมีวิธีทำอ่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องการดำเนินการเมทริกซ์ดูรายละเอียดการดำเนินการและศึกษาทำความเข้าใจ ให้มีความเข้าใจเรื่องการดำเนินการเมทริกซ์มากยิ่งขึ้น