การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาจากการเพิ่มไอเอิร์น(III) ออกไซด์ในอัตราส่วนต่างๆเพื่อดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ำทิ้งโรงงานไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญภัสสร เฮงธนาพัทธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชญา ศรีอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเสียจากโรงไฟฟ้าชีวมวลก็เป็นสาเหตุสำคัญของการเน่าเสียของน้ำ และมีกลิ่นเน่าเหม็นมากซึ่งมีมูลเหตุมาจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก๊าซชนิดนี้มีผลต่อมลพิษทางอากาศและสุขภาพของมนุษย์ด้วยเหตุนี้การกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ำเสียโรงงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ในโครงงานนี้ได้วางแผนในการศึกษาและปรับปรุงวัสดุดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยคอนกรีตผสมกับไอเอริ์นออกไซด์เพราะเหล็กไฮดรอกไซด์ได้รับการตรวจสอบว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ โดยจะทดสอบด้วยการนำวัสดุดูดซับด้วยคอนกรีตผสมไอเอิร์นออกไซด์ไปแช่ในน้ำเสียโรงงานไฟฟ้าและทดสอบสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุดูดซับด้วยคอนกรีตผสมไอเอิร์นออกไซด์ก่อนการดูดซับและหลังการดูดซับ