การพัฒนากระจกอัจฉริยะที่ปรับค่าความเข้มแสงส่องผ่านให้เหมาะสมกับสภาพอากาศโดยใช้สารโฟโตโครมิก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดุศิตา สมจิตต์, วิมลสิริ รัตน์นุ่มน้อย, ชิสา นิ่มน้อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัส สิทธิโชคธรรม, ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นกระจกที่เคลือบสารโฟโตโครมิกโดยจะเปลี่ยนสีจากอ่อนไปเข้มตามความเข้มของแสงuvเพื่อปรับสภาพความเข้มแสงภายในห้องให้เหมาะกับสภาพอากาศ