การพัฒนาตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่สามารถย่อยสลายได้จากนาโนเซลลูโลสที่ได้จากมะพร้าวในชุมชน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกร สุรินทร์, สมัชญ์พล เจริญสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะนุช เขียวอร่าม, ธนกฤต รวมพร้อม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการทำตัวเก็บประจุไฟฟ้าโดยใช้เส้นใยนาโนเซลลูโลสจากมะพร้าวแบ่งออกเป็นสองส่วนเส้นใยส่วนแรกมาผสมกับโพลิเมอร์เพื่อทำให้แข็งตัวเพิ่อให้เป็นโครงของตัวเก็บประจุและเส้นใยส่วนที่สองผสมกับนาโนคาร์บอนแบบผนังเชิงเดี่ยวเพื่อเป็นตัวเก็บประจุภายใน โดยมีการทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดค่าการเก็บประจุและความสามารถในการชาร์จไฟโดยวัดจากเวลาในการชาร์จ