แปลงสวนครัวบรรไดปลอดสารระบบการลักน้ำแบบเบ็จเสร็จ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กวิศพงศ์ โบสุวรรณ, ฉัตรกุล เผ่าบุญเสริม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมชาย ศิริวิสูตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในอดีตกรุงเทพ หรือเมืองอื่นๆในประเทศไทยเคยเต็มไปด้วยต้นไม้จำนวนมากแต่ด้วยความเจริญที่เข้ามาทำให้คนจากที่ต่างๆเริ่มเข้ามาทำงาน และอาศัยในเมืองเพิ่มขึ้น ทำให้พื้นที่เดิมถูกแทนที่ด้วยตึกสูง หรือที่อยู่อาศัย กลุ่มของเราได้ทราบถึงปัญหานี้จึงเกิดไอเดียที่จะทำแปลงเพาะปลูกสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่จำกัดขึ้นเพื่อช่วยให้คนที่อาศัยอยู่ตามดอนโด หรือ อพาร์ทเมันท์ ได้มีพื้นที่สีเขียว ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการทำให้ที่อยู่อาศัยมีความร่มรื่น หรือ สามารถใช้ในการเพาะปลูกพืชผัก ซึ่งจะช่วยให้คนในสังคมมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะคนที่อาศัยในเมืองใหญ่ ๆจำนวนมากจะพบกับปัญหาต่างๆมากมายที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่น มลพิษในอากาศ ความวุ่นวาย ความเคลียดจากการทำงาน ดังนั้นการที่เราได้ไกล้ชิดกับธรรมชาติก็จะช่วยให้คนในเมืองมีสุขภาพที่ดีขึ้นนวัตกรรมของเราได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในเมืองที่ต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็ว ซึ่งเราได้สังเกตว่าตามที่อยู่อาศัยต่างๆในปัจจุบันจะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยหนึ่งตัวเพื่อทำให้พื้นที่ภายในบ้านเย็นขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่อยู่ในเขตร้อนซึ่งมีอากาศร้อนอยู่ตลอดทั้งวัน โดยเราสามารถนำการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศมาช่วยในการประหยัดเวลาในการรถน้ำตันไม้ได้ เพราะในการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศในแต่ละครั้งจะเกิดน้ำแอร์ออกมาในปริมาณมากซึ่งเราสามารถนำน้ำนี้มาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ได้ โดยกลุ่มของเราจะนำหลักการลักน้ำของแก้วพีทาโกรัสมาใช้ซึ่งจะทำให้แปลงเพาะปลูกพีทาโกรัสของเราสามารถรดน้ำได้ด้วยตัวมันเองโดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเวลา และ ด่าใช้จ่ายในการดูแลต้นไม้