การทดสอบประสิทธิภาพคอนกรีตมวลเบาจากฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาพร ทิศกระโทก, พัทธนันท์ ปัญญาบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุทัย พุทธลา, นภาพร เทียมทะนง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตคอนกรีตมวลเบาจากฟางข้าว โดยเเบ่งทำการทดลอง 5 ชุดการทดลอง อัตราส่วนผสมเริ่มต้น คือ ปูนซีเมนต์:ทราย:ยิปซัม:น้ำ:ปูนขาว:ฟางข้าว = 2:4:2:1:6:0 โดยน้ำหนัก(กิโลกรัม) ใช้ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนผสม 0.20 ทุกชุดการทดลอง เเละลดปริมาณการใช้ปูนขาวโดยผสมเส้นใยฟางข้าวในอัตราส่วนผสมที่เเตกต่างกัน ตามอัตราส่วนดังนี้ 2:4:2:1:5:1 2:4:2:1:4:2 2:4:2:1:3:3 2:4:2:1:2:4 ใช้คอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 5*5*5 เซนติเมตร และทดสอบสมบัติทางกายภาพเเละสมบัติเชิงกล ได้เเก่ การต้านทานแรงอัด ค่าความหนาแน่น และค่าการดูดซึมน้ำของคอนกรีตบล็อกมวลเบาที่อายุการบ่ม 7,14 เเละ 28 วัน จากผลการทดสอบ พบว่า ปริมาณฟางข้าวที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ค่าความหนาเเน่น เเละกำลังรับเเรงอัดมีค่าต่ำลง ในขณะที่ค่าการดูดซึมน้ำจะมีค่าสูงขึ้น จากนั้นนำสัดส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดไปทำการขึ้นรูปจริงเป็นคอนกรีตมวลเบาขนาด19*39*7 เซนติเมตร จากการนำเส้นใยฟางข้าวมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้คอนกรีตมวลเบาที่ใช้เส้นใยจากฟางข้าวมีค่าการนำความร้อนต่ำน่าสนใจสำหรับการประหยัดพลังงานเมื่อนำไปใช้เป็นผนังฉนวนกันความร้อนอีกทั้งยังสามารถช่วยลดปัญหาขยะจากอุตสาหกรรมเหลือใช้และสร้างมูลค่าในการผลิตคอนกรีตมวลเบาให้กับชุมชนได้