การทดสอบประสิธภาพการดูดซับความชื้นของเเคลเซียมคลอไรด์ที่สกัดได้จากเปลือกหอยเเครงเพื่อลดการเกิดราในหอมเเดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชัญญา เรืองแสง, อริสรา ยังอยู่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี, ยุวดี สุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ส่วนใหญ่เเล้วในการรับประทานหอยเเครงเปลือกของมันจะถูกทิ้งไว้เป็นขยะ ประมาณ 10,000 ต้นต่อปี เเม้ว่าเปลือกหอยเเครงจะเป็นขยะชีวะภาพ เเต่ก็ใช้เวลาในการย่อยสลายนาน 2-3ปี ประกอบด้วย เเคลเซียมคาร์บอเนต 95% เเละอีก 5%ประกอบด้วย เเคลเซียมฟอสเฟส เเมกนีเซียมฟอสเฟส. เเมกนีเซียมซิลิเกต. เเมกนีเซียมคาร์บอเนต เเละโปรตีนประเภท คอนไคโอลิน ซึ่งเเคลเซียมคลอไรด์ที่ได้จากการสกัดเปลือกหอยเเครง เป็นสารที่สามารถดูดซับความชื่นได้ คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำเเคลเซียมคลอไรด์ที่สกัดได้นั้นมาใช้ประโยชน์ในการทำสารดูดซับความชื้นเพื่อลดการเกิดราในหอมเเดง